From Josh Boyajian:

Fox River & Countryside Fire/Rescue District ambulance

Josh Boyajian photo

Fox River & Countryside Fire/Rescue District fire engine

Josh Boyajian photo

Fox River & Countryside Fire/Rescue District tanker

Josh Boyajian photo

Fox River & Countryside Fire/Rescue District brush truck

Josh Boyajian photo