This from Josh Boyajian:

Wheeled Coach ambulance

Maywood Ambulance 500 is a 2014 Ford E-450/Wheeled Coach Type III. Josh Boyajian photo