From Josh Boyajian:

E-ONE tower ladder

Bloomingdale – TL 23 2015 E-One Cyclone II
2000/300/30 100′ so 139487. Josh Boyajian photo

Bloomingdale FD Engine 23

Bloomingdale Engine 23
– 1995 Pierce Lance 1500/750 so E-8898. Josh Boyajian photo

Piere Quantum fire engine

Bloomingdale Engine 20 – 2005 Pierce Quantum
2000/750 so 16501. Josh Boyajian photo

Pierce Impel pumper/tanker

Bloomingdale Tender 21 – 2011 Pierce Impel 1500/2000 so 24703. Josh Boyajian photo