From Josh Boyajian:

Chicago FD Squad 2A

Josh Boyajian photo

Tags: , , ,