From Josh Boyajian:

Mack CF fire engine

Josh Boyajian photo

Tags: , , , , ,