This from Josh Boyajian 

Riverside FD Engine 1621 – 2003 E-ONE Typhoon 1250/1000/40. 

Riverside FD Engine 1621

Riverside FD Engine 1621 – 2003 E-ONE Typhoon 1250/1000/40. Josh Boyajian photo