This from Josh Boyajian:

Chicago FD Engine 125

Josh Boyajian photo